87598-59-2

1H-1,2,3-Triazole-4-carbonyl chloride, 1-(phenylmethyl)-5-(phenylthio)-