1111096-37-7

(5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-phenylene)bis(trimethylsilane)