109679-22-3

Isoxazolium,3-[2-(4-methoxyphenyl)ethenyl]-2-methyl-5-(4-methylphenyl)-,tetrafluoroborate(1-)